# یادداشت_های_شخصی

انتظار

انتظار و انتظار و انتظار خدایا تو خوب دانی سرانجام کار گر خیر می پنداری مقدر گردان ورنه با نشانی مرا برحذر دار
/ 12 نظر / 13 بازدید