جدال با خاموشی

هر شبم جدالی ست با خاموشی

نبض ساعت با من هم آواز است

هر شبم ستیزی ست با تنهایی

آنچه بگذشت سر لوحه یک آغاز است

هر شبم یادی ست از نامردمان

دور باید شد...هدف پرواز است

/ 2 نظر / 5 بازدید
نگار

سلام!سکوت عين زوال است...سکوت يعنی مرگ!توان گفتن از من رميده بود اينبار.کهاين جداييم از او نبودُاز خودبود....

hi...