مبارزه صبر نمی کند . زندگی به پشت سر نگاه نمی کند

يک هفته فرصت برای اين که بفهميم حاضر به قبول سرنوشت مان هستيم يا نه

از کافی هم بيشتر است .

/ 2 نظر / 3 بازدید
مامانی هستی

سلام . يا من خيلی خنگم يا تو منظورتو درست ننوشتی . من که نفهميدم اين فرصت يکهفته ای و ... يعنی چه ؟توضيح بده لطفا؛

toktam

سلام!‌خودت به اين اعتقاد داری ؟ اگر قرار باشه سرنوشت برامون رقم بخوره و نتونيم کاری بکنيم که نيازی به ۱ هفته نيست ۱ ثانيه هم می تونه کافی باشه ولی اگر قرار باشه خودمون رقم بزنيمش ۱ هفته مدت کوتايه !‌بايد آروم روزگار رو رام کنيم!