به روز هميشه شب

شب هميشه تلخ

تلخ هميشه عادت

عادت هميشه سکوت

من به هميشه پاييز وابسته ام

از گدايی محبت خسته ام

خسته !!!

/ 1 نظر / 3 بازدید
سميرا

نويد عزيزم روزی فرا خواهد رسيد تا کسی نيز با ما پرواز کند