هرگاه نياز به گرفتن تصميم مهمی داريم بهتر است به نشانه ها و به عشق اعتماد کنيم

زيرا عقل همواره سعی می کند با گفتن اين که وقتش نرسيده ما را از روياهايمان جدا کند

عقل از شکست می ترسد اما بصيرت از زندگی و چالش هايش لذت می برد .

/ 2 نظر / 3 بازدید
سميرا

نمی دونم چرا اينو به تو فقط گفتم: اون کسيکه دوسش داريد رهاش کن اگه به طرفتبرگشت دوست داره و حق تو ئه اگه برنگشت که...................

mazyar

آدم وقتی به کارهای بزرگی که قبلا انجام داده فکر ميکنهُُ می گه چه جراتی داشتم يا چه ديوونه اي بودم اگه دلت بهت چيزی گفت به درستيش فکرنکن انجام بده وهميشه به انجام دادنش افتخارکن.