متني در توضيح پست قبلي :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

چه در انسان و چه در سراسر جامغه ٬ دگرگوني هاي ژرف در دوره هاي زماني بسيار كوتاهي رخ مي دهند. درست هنگامي كه هيچ انتظارش را نداريم ٬ زندگي پيش روي ما مبارزه اي مي نهد تا شهامت و اراده مان را براي دگرگوني بيازمايد .

 از آن لحظه به بعد٬ حاصلي ندارد كه وانمود كنيم چيزي رخ نداده يا بهانه بياوريم كه هنوز آماده نيستيم.

اين مبارزه منتظر ما نمي ماند . زندگي به پشت سر نمي نگرد .

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
فرشته

موافقم... و بعضی از اين تغييرات چقدر سختن...