من بر می خیزم

در خلئی که نه خدا بود و نه آتش / نگاه و اعتماد تو را به دعائی

نومیدوار طلب کرده بودم

جریانی جدی

در فاصله ی دو مرگ

در تهی میان دو تنهایی

نگاه و اعتماد تو بدین گونه است!

شادی تو بی رحم است و بزرگوار

نفس ات در دست های خالی من ترانه و سبزی است

من برمی خیزم!

/ 0 نظر / 6 بازدید