گدایی محبت

 

به روز همیشه شب

شب همیشه تلخ

تلخ همیشه عادت

عادت همیشه سکوت

من به همیشه پاییز وابسته ام

و در نگاه هر رهگذر کوچه بدنبال عشق گشته ام

از گدایی محبت خسته ام،

خسته.

/ 0 نظر / 5 بازدید