تاريخ : شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۳ | ۸:٥۱ ‎ق.ظ | نویسنده : نوید چهره سا

((راز))

 

 

راز راه

       رفتن است

راز رودخانه

           پل

راز آسمان

     ستاره است

راز خاک

      گل

راز ابرها

        چکيدن است

راز جوی 

         آب

راز بال ها

          پريدن است

راز صبح

         آفتاب

راز های واقعی

            راز های برملاست

مثل روز روشن است

           راز اين جهان خداست.تاريخ : چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۳ | ۸:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : نوید چهره سا

                Mind, Heart & Soul

Let soul
Cast role
Set goal
Control
The whole

and heart
That’s smart
Can start
To chart
Its part

I find
A mind
In bind
Unkind
and blind

 

 

ذهن را

اسير

بی عاطفه و بی بصيرت يافتم

و قلب

که زيرک است

و می تواند وجود خود را ترسيم کند

روح را رها کن تا نقشش را ايفا کند

بگذار هدفت همه چيز را فرمانروايی کند.تاريخ : سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۳ | ٩:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : نوید چهره سا

The Pearl

There are many fish in the ocean that swim and swirl

But it's the oyster that turns water into Pearl

Ideas are numerous, as many drops as the ocean can

hold

But it's the person who can turn ideas into gold

 

 

               ماهيان بسياری در اقيانوس در حال گردش و شنا کردن هستند

                        ولی تنها صدف است که مرواريد را از آب می آفريند

            انديشه های انسان همچون قطراتی که اقيانوس در بر دارد بسيارند

            ولی اين خود انسان است که می تواند از انديشه هايش زر بيافريند.  • بک لینک | خرید بک لینک